Algemene voorwaarden | 2016-2019

Disclaimer
De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. MoVision Producties wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Privacy
MoVision Producties zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. MoVision Producties respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens onverhoopt toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan MoVision Producties en worden de gegevens verwijderd.
 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.
 
Offerte, overeenkomst en bevestiging
Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.
 
Oplevering
De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. MoVision Producties behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door MoVision Producties opgeleverde bestanden zijn bronbestanden en vectorbestanden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.
*Het niet ontvangen of willen ontvangen van de bestanden geeft geen recht tot niet betalen van de factuur.
 
Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan MoVision Producties worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. MoVision Producties is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en MoVision Producties kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 
Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken: – Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken. – Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. MoVision Producties behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar website en portfolio.
 
Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 
Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
Auteursrecht & Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van alle door MoVision Producties ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij MoVision Producties tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van MoVision Producties worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.
 
Opzegging
Logo's: Opdrachtgever kan na het ontvangen van de eerste ontwerpen de opdracht gratis annuleren. Nadat de eerste correctieronde is doorlopen is het gratis opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. In geval van tussentijdse opzegging (na het doorgeven van de eerste correcties) heeft MoVision Producties recht op het ontvangen van het gehele factuurbedrag.
 
Website: Het all-in-one website abonnement is maandelijks opzegbaar. Bij het stopzetten van het website abonnement zal MoVision Producties louter de verhuiscode overdragen. De website mag door de klant worden gereproduceerd. 
 
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, zoals vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn kan MoVision Producties extra kosten in rekening brengen. Alle door MoVision Producties gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.
 
Uitblijven reactie
Mocht MoVision Producties tijdens de uitvoering van de overeenkomst langer dan 5 werkdagen geen bericht van de opdrachtgever hebben ontvangen dan zal het project worden afgesloten en is de opdrachtgever verplicht het gehele factuurbedrag te voldoen.
 
Drukwerk
MoVision Producties drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is MoVision Producties op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
 
Aansprakelijkheid
 
MoVision Producties is niet aansprakelijk voor:
1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan MoVision Producties.
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
5. MoVision Producties is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.